مراسم معارفه و تکریم معاون فنی و دانشجویی

مراسم معارفه و تکریم معاون فنی و دانشجویی

در جلسه شورای دانشکده مهندسی عمران مورخ ۱۱ شهریور ۹۸ از زحمات اقای دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی در طی دوران مسئولیت معاون فنی دانشکده تقدیر و آقای دکتر سید محمدرضا مرتضوی بعنوان معاون جدید فنی و دانشجویی دانشکده  معرفی شدند.

11