مراسم معارفه و تكريم معاون فني و دانشجويي

مراسم معارفه و تكريم معاون فني و دانشجويي

در جلسه شوراي دانشكده مهندسي عمران مورخ ۱۱ شهريور ۹۸ از زحمات اقاي دكتر مجتبي كريمايي طبرستاني در طي دوران مسئوليت معاون فني دانشكده تقدير و آقاي دكتر سيد محمدرضا مرتضوي بعنوان معاون جديد فني و دانشجويي دانشكده  معرفي شدند.

11