مراسم ختم آقای مهندس باباشاه(همسر سرکار خانم دکتر کاشانیها)

مراسم ختم مهندس باباشاه همسر سرکار خانم دکتر کاشانیها، با حضور معاون محترم اداری و مالی، معاون محترم دانشجویی، مدیر محترم حراست، مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه، مدیر محترم پزوهشی دانشگاه، رئیس اداره خوابگاه های دانشجویی، ریاست دانشکده علوم انسانی، معاونین محترم دانشکده علوم انسانی، اساتید دانشکده علوم انسانی، اساتید دانشکده های مختلف دانشگاه و کارشناسان و کارکنان دانشکده علوم انسانی