مراسم تقدیر از استاد بازنشسته جناب آقای دکتر رنگاور

مراسم تقدیر از زحمات استاد بازنشسته دانشکده مهندسی مواد و فناوریهای نوین جناب آقای دکتر رنگاور روز شنبه دواردهم اسفندماه نودوشش ساعت ۱۲:۳۰ در سالن سمیناردانشکده مهندسی مواد وفناوریهای نوین برگزار می‌گردد