دانشکده علوم انسانی

طی مراسمی که در دانشکده علوم انسانی با حضور هیات ریسه دانشکده، اعضای محترم هیات علمی و همکاران اداری، به مناسب افتخار بازنشستگی اساتید گرامی جنا ب آقای دکتر احمدی، آقای دکتر ساکی و آقای دکتر دردی نژاد برگزار گردید از زحمات این اساتید بزرگوار تشکر و قدردانی گردید

image-1-2