مدیر گروه فیزیک اطلاع داد

به نقل از مدیر گروه محترم فیزیک دانشکده، در اردیبهشت ماه سال جاری توسط گروه فیزیک دو سمینار “شبیه سازی، طراحي و ساخت چشمۀ یون هلیکن” توسط آقای دکترافشارمنش و “Dye Sensitized Solar “Cells (DSSC)  توسط سرکار خانم دکتراعظم سلیمانی به ترتیب  در روز های شنبه ۱۴ و ۲۸ اردیبهشت در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزار شد.