مدیر دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه خبر داد

بازدید یک هیئت بلندپایه‌ی آلمانی از دانشگاه شهید رجائی و مذاکره در زمینه آموزش پناهندگان افغانی

مسئولان شرکت Sequa روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۷/۹۶ از دانشگاه شهید رجائی بازدید به عمل آوردند. برپایه‌ی تجربیات ارزشمند دانشگاه در آموزش دانشجویان کشورهای همسایه، و نظر به توانمندی‌ و مهارت اساتید و تکنسین‌های این دانشگاه و آزمایشگاه‌های مجهز و به‌هنگام، در ارتباط با امکان ارائه‌ی آموزش دوره‌های فنی/حرفه‌ای برای پناهندگان افغانی ساکن در ایران مذاکره نمودند به صورتی که وقتی پناهندگان به میهن‌شان بازگردند، بتوانند صنایع زیربنایی افغانستان را که در برقراری توسعه‌ي پایدار و بهبود رفاه اجتماعی ضروری است، ارتقاء‌ بخشند. مقرر است این برنامه‌ در بازه‌ی زمانی سه‌ساله به انجام رسد.