مدیر حوزه ریاست خبر داد

دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی به عنوان معاون فنی و دانشجویی دانشکده مهندسی عمران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با صدور حکم ریاست دانشگاه، دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی به عنوان معاون فنی و دانشجویی دانشکده مهندسی عمران منصوب شد. دکتر کریمایی عضو هیات علمی گروه ژئوتکنیک و آب این دانشکده هستند.

در این حکم از زحمات آقای دکتر مسعود شیرازیان در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر شده است.