مدیر امور پژوهشی دانشگاه خبر داد

به گزارش پایگاه استنادی WOS سه مقاله منتشر شده توسط اعضا هیات علمی دانشگاه به عنوان مقاله پر استناد در این پایگاه نمایه شده اند.

این مقالات عبارتند از:

تالیف آقای دکتر سروش پرویزی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و همکاران
 منتشر شده در مجله
تالیف آقای دکتر سروش پرویزی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و همکاران
منتشر شده در مجله
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A
تالیف آقای دکتر جواد بهشتیان عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه و همکاران
منتشر شده در مجله
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL
higly-cited