مدیریت کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه خبر داد

در پی انعقاد تفاهم نامه با معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، تعداد پنج قرداد پژوهشی فیمافین دانشگاه با ادارات کل استانهای قزوین، مازندران، اردبیل، هرمزگان و شهر تهران به منظور دستیابی به وزن مطلوب و تناسب اندام در دانش آموزان دارای اضافه وزن منعقد گردید. در این قراردادها اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی عهده دار اجرای مفاد قراردادها هستند.

6a5a6523