مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت خبر داد

انعقاد تفاهم نامه همكاري پژوهشي با آزمايشگاه ملي مغز

در راستاي انجام پروژه هاي تحقيقاتي در حوزه علوم شناختي و علوم اعصاب و همچنين موضوعات مرتبط با نقشه برداري مغز، دانشگاه شهيد رجايي با آزمايشگاه ملي مغز تفاهم نامه همكاري مشترك منعقد نمودند.
دكتر حسن جعفري همچنين افزود: در اين تفاهم نامه، استفاده از امكانات و تجهيزات آزمايشگاه ملي مغز جهت انجام فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان با شرايط ويژه فراهم شده است.