مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت خبر داد

انعقاد تفاهم نامه همکاری پژوهشی با آزمایشگاه ملی مغز

در راستای انجام پروژه های تحقیقاتی در حوزه علوم شناختی و علوم اعصاب و همچنین موضوعات مرتبط با نقشه برداری مغز، دانشگاه شهید رجایی با آزمایشگاه ملی مغز تفاهم نامه همکاری مشترک منعقد نمودند.
دکتر حسن جعفری همچنین افزود: در این تفاهم نامه، استفاده از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه ملی مغز جهت انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان با شرایط ویژه فراهم شده است.