مجموعه وبینارها و برنامه های فرهنگی غیر حضوری دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مجموعه برنامه های فرهنگی غیر حضوری به شرح جدول زیر برگزار خواهد شد: