متقاضيان مهماني در نيمسال اول سال تحصيلي ۹۲-۹۱

آن دسته از متقاضيان مهماني در نيمسال اول سال تحصيلي ۹۲-۱۳۹۱ در اين دانشگاه كه با تقاضاي آنان موافقت شده، لازم است جهت ثبت نام و انتخاب واحد از روز شنبه مورخ ۱۸/۶/۹۱ لغايت سه شنبه مورخ ۲۱/۶/۹۱ با همراه داشتن مدارك ذيل شخصاً به دفتر مديريت آموزش دانشگاه مراجعه نمايند (عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از مهماني است).
قابل توجه پذيرفته شدگان مهمان در دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي آن دسته از متقاضيان مهماني در نيمسال اول سال تحصيلي ۹۲-۱۳۹۱ در اين دانشگاه كه با تقاضاي آنان موافقت شده، لازم است جهت ثبت نام و انتخاب واحد از روز شنبه مورخ ۱۸/۶/۹۱ لغايت سه شنبه مورخ ۲۱/۶/۹۱ با همراه داشتن مدارك ذيل شخصاً به دفتر مديريت آموزش دانشگاه مراجعه نمايند (عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از مهماني است). ۱- دو قطعه عكس پرسنلي جديد ۴×۳ (زمينه سفيد) به همراه CD حاوي اسكن عكس مذكور در قالب .JPG و با حجم كمتر از ۲۰۰ كيلو بايت (فقط دانشجوياني كه براي اولين ترم مهمان شده اند). ۲- اصل شناسنامه ، كارت ملي و كارت دانشجويي دانشگاه مبدا و يك نسخه كپي از آنها ۳- ليست دروس قابل اخذ با تاييد دانشگاه مبدا (كساني كه در سامانه خدمات آموزشي دروس خود را مشخص كرده اند و دانشگاه مبدا نيز تاييد كرده است مي توانند پرينت فرم را ارائه دهند). ۴- واريز علي الحساب مبلغ۲۵۰۰۰۰۰ ريال از طريق سيستم شتاب به حساب شهريه در پورتال آموزشي دانشگاه (همراه داشتن كارت بانكي معتبر سيستم شتاب با رمز اينترنتي ضروري است). تبصره ۱- فرهنگيان رسمي و پيماني و فرزندان آنان و فرزندان كاركنان واعضاي هيات علمي دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت با ارائه مدارك مربوط مشمول ۲۵% تخفيف شهريه مي شوند لذا مبلغ واريزي آنان۲۰۰۰۰۰۰ ريال قابل قبول است. تبصره ۲- دانشجويان مشمول گروه شاهد و ايثارگر لازم است مدارك لازم را به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه ارائه و تاييدية آن ستاد را جهت ثبت نام ارائه نمايند. ۵- پرداخت بدهي شهرية دانشجوياني كه ترم گذشته مهمان بوده اند به همراه پرينت تسويه حساب مالي ترم گذشته ۶- تكميل حضوري فرمهاي ثبت نام و دريافت برگه انتخاب واحد از مديريت آموزش دانشگاه (ليست گروههاي درسي ارائه شده در صفحه اصلي پورتال آموزشي قابل رويت مي باشد و دانشجو پس از انتخاب گروههاي درسي مورد نظر بايد جهت ثبت آنها به آموزش دانشكده مربوطه مراجعه نمايد). مديريت آموزش دانشگاه