متعهدين خدمت وزارت آموزش و پرورش

بدينوسيله به اطلاع آن­دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال ۹۶ دانشگاهها و موسسات آموزش عالي معرفي شده كد  رشته محل هاي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش كه محل انجام مصاحبه ي آنان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي اعلام گرديده است مي رساند، مراحل مصاحبه از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶ /۶/۰۶ لغايت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي، انجام مي­گردد. لذا از پذيرفته شدگان محترم تقاضا مي شود با به همراه داشتن كليه مدارك لازم، مطابق جدول زمانبندي زير در زمان­هاي مشخص شده، شخصا به دانشگاه مراجعه نمايند.

اصلاحیه جدول زمان­بندي حضور در جلسات مصاحبه متعهدين خدمت وزارت آموزش و پرورش

فرم الف ۱ و ۲

فرم الف ۳

فرم الف ۴

فرم ۸