لیست کارورزی ۳۹۷۱

اسامی هنرستانهای مجری کارورزی دانشکده علوم انسانی

کارورزی دانشجویان رجایی منطقه ۱

کارورزی دانشجویان رجایی منطقه ۳

کارورزی دانشجویان رجایی منطقه ۴

کارورزی دانشجویان رجایی منطقه ۶

کارورزی دانشجویان رجایی منطقه ۷

کارورزی دانشجویان رجایی منطقه ۸

کارورزی دانشجویان رجایی منطقه ۱۱

کارورزی دانشجویان رجایی منطقه ۱۲

کارورزی دانشجویان رجایی منطقه ۱۳