لیست کارورزی ۳۹۷۱

اسامی هنرستانهای مجری کارورزی دانشکده علوم انسانی

كارورزي دانشجويان رجايي منطقه ۱

كارورزي دانشجويان رجايي منطقه ۳

كارورزي دانشجويان رجايي منطقه ۴

كارورزي دانشجويان رجايي منطقه ۶

كارورزي دانشجويان رجايي منطقه ۷

كارورزي دانشجويان رجايي منطقه ۸

كارورزي دانشجويان رجايي منطقه ۱۱

كارورزي دانشجويان رجايي منطقه ۱۲

كارورزي دانشجويان رجايي منطقه ۱۳