لغو دورکاری و نحوه حضور پرسنل محترم دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از آقای دکتر اسماعیل پور، معاون اداری و مالی دانشگاه نحوه حضور پرسنل دانشگاه اعلام شد.

 

با عنايت به بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامي كشور، در همین راستا موارد زير جهت اجرا به اطلاع می رسد:

۱-با توجه به بهبود شرايط كشور، ضروري است همه كاركنان دستگاه ها  در محل كار خود حضور منظم داشته باشند.

۲-دستگاه ها از حضور كاركناني كه حداقل يك دوز واكسن دريافت ننموده اند درمحل كار جلوگيری به عمل آورند.

۳- با توجه به تنوع سويه های ويروس، رعايت پروتكل بهداشتی (استفاده از ماسك و فاصله گذاری اجتماعي) كماكان براي تمام كاركنان الزامي است.

 

بر این اساس و با عنایت به مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، حضور تمامی پرسنل محترم در ساعات اداری (از ۷:۴۵ تا ۱۳:۳۰) الزامی است.