دانشگاه در آينه رسانه ملي

در روز دوشنبه ۷ تيرماه ۱۳۹۵ شبكه آموزش در برنامه نان و نمك بخشي از زندگي علمي آقاي دكتر بهشتيان، دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم پایه و مدير فرهنگي و اجتماعي دانشگاه را به تصوير كشيد.

براي ديدن اين برنامه برروي اينجا كليك كنيد.

02