كارگاه آشنايي با تعيين گرايش در مهندسي برق

دانشکده مهندسی برق خبر داد

كارگاه آشنايي با تعيين گرايش در مهندسي برق به منظور راهنمايي دانشجويان مهندسي برق در انتخاب گرايش در تاريخ 9 ارديبهشت 1398 با حضور مسئولين و مديران دانشكده در سالن شهيد تهراني مقدم برگزار شد. در اين جلسه كه بيش از 100 نفر از دانشجويان حضور داشتند، در ابتدا آقاي دكتر قندهاري رييس دانشكده مهندسي برق در خصوص ضرورت دقت و بررسي در تعيين گرايش دانشجويان صحبت كردند. سپس مديران گروه هاي كنترل، الكترونيك، مخابرات و قدرت موضوعات مختلفي را درباره هر يك از گرايش ها به تفصيل براي دانشجويان ارائه كردند. در آخر معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده روند تعيين گرايش را براي دانشجويان توضيح و به سوالات آنان پاسخ دادند.

photo-2019-04-23-10-29-23