كارگاه آشنايي با تعيين گرايش در مهندسي برق

كارگاه آشنايي با تعيين گرايش در مهندسي برق به منظور راهنمايي دانشجويان مهندسي برق در انتخاب گرايش در تاريخ ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ با حضور مسئولين و مديران دانشكده در سالن شهيد تهراني مقدم برگزار شد. در اين جلسه كه بيش از ۱۰۰ نفر از دانشجويان حضور داشتند، در ابتدا آقاي دكتر قندهاري رييس دانشكده مهندسي برق در خصوص ضرورت دقت و بررسي در تعيين گرايش دانشجويان صحبت كردند. سپس مديران گروه هاي كنترل، الكترونيك، مخابرات و قدرت موضوعات مختلفي را درباره هر يك از گرايش ها به تفصيل براي دانشجويان ارائه كردند. در آخر معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده روند تعيين گرايش را براي دانشجويان توضيح و به سوالات آنان پاسخ دادند.

photo-2019-04-23-10-29-23