بیست و چهار مرداد هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۳۸
فکس: ۲۲۹۷۰۰۳۸
داخلی: ۲۶۳۴
ceeducation@srttu.edu