قابل توجه کلیه دانشجویان

بر اساس اعلام مدیر آموزش دانشکده لطفا دانشجویانی که کسر واحد و یا اخذ اضافه واحد دارند تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت با تماس با آقای فرمند کارشناس مسئول آموزش دانشکده (شماره داخلی ۲۳۷۶) و یا آقای رمضانی کارشناس آموزش (داخلی ۲۳۷۵)تماس گرفته و نسیت به حذف واحد اضافه و یا اخذ وارد جهت به حد نصاب رساندن واحد های خود اقدام نمایید. بدیهی در صورت عدم اقدام آموزش دانشگاه اقدام به حذف واحد های دانشجو خواهد نمود