قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری سال ۹۵

پیرو دستورالعمل پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری سال نحوه ثبت نام و ارسال مدارک متقاضیان به شرح فایل پیوست به اطلاع می رسد