قابل توجه شرکت کنندگان کنکور سراسری کارشناسی ۱۳۹۷

جدول اسامي معرفي شدگاني كه محل انجام مصاحبه تخصصي آنها دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تهران مي باشد (به ترتيب حروف الفبا) به شرح ذيل است.

توضيح: داوطلباني كه اسامي آنها در جدول مذكور درج نگرديده است، جهت انجام مصاحبه به اداره كل آموزش و پرورش استان بومي ( اعلامي در كارنامه صادره از سوي سازمان سنجش آموزش كشور) مراجعه نمايند.

دانلود فایل