قابل توجه دانشجویان صنایع چوب

با توجه به مرتب سازی انبار مواد اولیه کارگاه صنایع چوب، در صورتی که از بین دانشجویان صنایع چوب کسی مواد اولیه و قطعه ساخته شده آزمایشگاهی در انبار کارگاه صنایع چوب دارد با شماره تلفن ۰۹۱۲۵۳۷۴۸۶۲ تماس و اطلاع دهد