فعالیت های انجمن علمی مکانیک در ترم اول سال تحصیلی ۹۸/۹۹

 انجمن علمی مکانیک در ترم اول سال تحصیلی ۹۸/۹۹ با همت وتلاش اعضا ودبیر انجمن وبا  نظارت ریاست محترم دانشکده آقای دکتر علیگودرز ،معاونت محترم فنی ودانشجویی جناب آقای دکتر رفاهی اسکویی وآقای مهندس حیدر رمضانی به عنوان مسئول هماهنگ  کننده و رابط انجمن های علمی دانشجویی دانشکده مکانیک توانسته در انجام فعالیت های علمی و فرهنگی دانشکده موفق بوده  وفعالیت های نام برده زیر را نیز مستقیم ومتمرکز انجام داده است. در ضمن برنامه ریزی های لازم برای فعالیت هر چه بهتر در ترم آینده نیز صورت گرفته است

تاریخ فعالیت مستقیم ومتمرکز انجمن ردیف
۹ مهر ۹۸ جلسه شروع به کار وهماهنگی انجمن علمی ۱

 

۲۹ مهر۹۸

 

کافه مکانیک (دکتر حمزه لو –انقلاب چهارم صنعتی)

 

 

۲

 

۱۳ آبان۹۸ کافه مکانیک (داستان کسب وکار –مهندس شریعتی راد) ۳
۲۰ آبان ۹۸ بازدید شرکت اتک(دکتر علیگودرز –شهرک صنعتی شمس آباد)

 

 

۴

 

۲۷ آبان ۹۸ بازدید ایران خودرو(دکتر میر محمدی) ۵

 

۴ آذر ۹۸ بازدید ایران خودرو(دکتر میر محمدی) ۶

 

۲۳آبان ۹۸ شروع برگزاری دوره مطلب( آقای  محمود طاهری) ۷

 

۳آذر ۹۸ کافه مکانیک(مهندس فیض الله زاده –مهندسی معکوس مسیر کوتاه در موفقییت) ۸

 

۵ آذر ۹۸ کارگاه آموزش کتب درسی مکانیک خودرو (مهندس خطیبی) ۹

 

۶ آذر ۹۸ بازدید( نیروگاه گازی شهر ری  – دکتر عرب ) ۱۰

 

۱۰آذر ۹۸ کافه مکانیک (صنعت تاسیسات ،فرصت ها وچالش ها) ۱۱

 

۲۰آذر۹۸ همکاری وهماهنگی در برگزاری مراسم هفته پژوهش(مهندس امیر حسین اسدی) ۱۲

 

۲۳ آذر۹۸ برگزاری کارگاه تست های غیر مخرب (مهندس گنجی)

 

۱۳