فعالیت فرهنگی علمی دانشکده

tadris

جشنواره «تدریس برتر» دانشجویان دبیری دانشگاه به همت کانون دبیران جوان و همکاری گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی از ۲ الی ۱۶ اردیبهشت در دانشکده علوم انسانی برگزار می گردد .