فعالیت علمی فرهنگی دانشکده

انتخابات اعضای انجمن  علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر در روز یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱:۳۰ در محل دانشکده برگزار گردید

از میان ۴۳ برگه رای اخذ شده نتایج به شرح ذیل حاصل شده است،

بر این اساس اعضاء اصلی:

آقای جمال کارگر شورکی، آقای احمد صداقت زاده،آقای حسین زنده دل ، آقای رضا سبحانی و خانم زهرا تقی پور

و اعضاء علی البدل:

آقایان افشین رشیدی و فرید عبدالحسین پور می باشند.

unnamed

unnamed1