فضاسازی انتخابات در دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند:

فضاسازی انتخابات در دانشگاه، انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ به روابت تصویر: