فستیوال تابستان سال ۱۴۰۰کارگاه های آموزشی مجازی با حضور متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

برای کسب اطلاعات بیشتر  اینجا  را ببینید.

 

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۱۴۰۰۰۴۲۷۰۳