فراخوان سیزدهمین همایش ملی آموزش-آذر ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین همایش ملی آموزش با محوریت آموزش مجازی، در آذر ماه ۱۴۰۰ در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می گردد. برای اطلاع از نحوه ارسال مقاله به سایت همایش مراجعه فرمایید.

 

http://13nce.sru.ac.ir