فراخوان همکاری به عنوان استاد مشاور انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشجویان

رییس اداره فرهنگی و فوق برنامه بیان کرد جهت اعتلا و تعمیق فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان در انجمن ها و کانون های مربوطه از همه اساتید و کارکنان محترم دانشگاه دعوت به همکاری  با معاونت فرهنگی و اجتماعی بعنوان استاد مشاور بعمل می آید. برای این همکاران ابلاغ فرهنگی صادر شده و در پایان دوره یکساله همکاری نیز گواهی فرهنگی داده می شود.