معاونت فرهنگی خبر داد

با پیگیری­ های صورت گرفته و مساعدت ریاست محترم دانشگاه و شورای محترم فرهنگی مقرر گردید تا کلبه فرهنگ مقابل ورودی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای ارائه فعالیت های فرهنگی دانشجویان، تبلیغات مؤثر برنامه ­های فرهنگی، ارائه دستاوردها و ایده­ ها و خلاقیت­ های دانشجویان مورد بهره برداری قرار گیرد.

مجموعه‌های فرهنگی جایگاه با اهمیتی در کالبد هر مجموعه متعالی دارند. این فضاها صرفا ” مختص رویدادهای فرهنگی نیستند، بلکه جزو شاخص‌های فرهنگی به شمار می‌روند. ایجاد چنین فضاهایی در دانشگاه جدا از کنش اجتماعی، زمینه بازتولید فرهنگ اجتماعی را فراهم خواهد کرد.

کلبه فرهنگ خلق ساختاری است که از یک سو با تعاملات اجتماعی و از سوی دیگر، اوقات فراغتی پربار را که با فرهنگ ادغام شده است، به دانشجویان ارائه می دهد و از سوی دیگرتعادل بین معماری، فرهنگ و محیط زیست است.

بدینوسیله از کلیه علاقه مندان درخواست می گردد ایده­ ها و پیشنهادهای خود را به منظور انجام بهتر این طرح و بهینه سازی طراحی کلبه فرهنگ در اختیار مدیریت امور فرهنگی دانشگاه قراردهند.