فراخوان شرکت در کنگره جهانی ریاضیدانان

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا سایت کنگره را ببینید:

 

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۱۴۰۰۰۴۲۶۰۴