فراخوان شرکت در هفتمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار

 

هفتمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار، ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار می‌شود.

از دانشجویان شاهد و ایثارگر  واجد شرایط تقاضا می شود ضمن مطالعه دقیق دستور العمل جشنواره؛ کلیه مدارک فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را به همراه فرم تقاضانامه و فرم ارزشیابی تکمیل شده، تا تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه تحویل دهند.

دستورالعمل جشنواره ایثار

تقاضانامه دانشجویان

فرم ارزشیابی دانشجویان