فراخوان اولین همایش ملی آموزش و پرورش و نهضت بیداری اسلامی (با تأکید بر نقش معلمان شهید)

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می کند:

اولین همایش ملی آموزش و پرورش و نهضت بیداری اسلامی (با تأکید بر نقش معلمان شهید)

محورهای همایش
  • معلمان شهید و آموزش
  • معلمان شهید و تربیت
  • معلمان شهید و سبک زندگی
  • نقش معلمان شهید در هدایت دانش آموزان بسوی حیات طبیه و کمال اخروی
  • تاثیر معلمان شهید در آشنایی دانش آموزان با هویت اسلامی بعنوان عامل خیزش و بیداری مسلمانان
  • نقش معلمان شهید در جریان سازی اسلامی
  • نقش معلمان شهید در تبیین روحیه شهادت طلبی و جهاد اسلامی
  • نقش معلمان شهید در حفظ ارزش های اسلامی

برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید.

 

http://confei.sru.ac.ir/fa