فرآیند فارغ التحصیلی

اطلاعیه در خصوص نحوه مراجعه دانشجویان جهت فارغ التحصیلی در نیمسال دوم ۹۷-۹۶