غرفه دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی در نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه

غرفه دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی در محل نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، در هفته پژوهش، با همت انجمنهای علمی معماری و گرافیک و نیز مسئولین دانشکده برپا گردید.