طرح پایش سلامت مردان در دانشکده علوم انسانی

به مناسبت هفته سلامت ، در دانشکده علوم انسانی پایش سلامت دانشجویان پسر انجام گرفت.