طرح پايش سلامت اساتيد و كاركنان دانشگاه

13782

به گزارش روابط عمومي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي؛طرح پايش سلامت اساتيد و كاركنان دانشگاه از روز دوشنبه

مورخ ۹۳/۱۰/۱۵ لغايت ۹۳/۱۰/۲۲ به مدت يك هفته به منظور ارزيابي و صحت سلامت كاركنان به همت مركز بهداشت و درمان دانشگاه، معاونت دانشجويي و معاونت پژوهشي دانشگاه در قالب يك طرح پژوهشي انجام گرديد.