علیرضا گلچین

رشته تحصیلی :برق-قدرت

تاریخ تولد :۱۳۴۰

تاریخ شهادت :۶۲/۱۲/۱۲

نقل یک خاطره:


در راه دوست کشته شدن آرزوي ماست دشمن اگر چه تشنه به خون گلوي ماست گرديم دور يار چو پروانه دور شمع چون سوختن در آتش عشق آرزوي ماست