سید رضا حسینی

رشته تحصیلی :صنایع اتومبیل

تاریخ تولد :

تاریخ شهادت :۶۲/۱/۲۲

نقل یک خاطره:


خدايا عاجز از حمد و شکرگزاري از نعمت هاي تو هستيم چرا که تو خود خوب مي داني که يک لحظه زندگي در اين عهد و زمان چقدر ارزش دارد،وقتي انسان به ياد لاله هاي خونين جوارش مي افتد زندگي حلاوت و شيريني خاصي مي گيرد و زندگي در جوار چنين لاله هاي پاک معنا و بوي عطر به خود مي گيرد.