حسین مهدویان

رشته تحصیلی :ریخته گری

تاریخ تولد :۱۳۴۷

تاریخ شهادت :۶۷/۱/۲۸

نقل یک خاطره:


آنگونه که از حسين آموخته بود هنگام سفر گونه اش افروخته بود کي سينه او از آتش دشمن سوخت که از آتش عشق پيش از آن سوخته بود