حسن ولدخانی

رشته تحصیلی :برق-قدرت

تاریخ تولد :

تاریخ شهادت :۶۲/۱/۲۲

نقل یک خاطره:


زماني که کردستان مجروح شده بود براي او آمبولانس آورده بودند و او مخالفت کرد که با آمبولانس کساني ديگر را ببريد و اينجا آمبولانس بيشتر احتياج است و من با اتوبوس مي روم.