بهزاد  كريمي

رشته تحصیلی :برق قدرت

تاریخ تولد :۱۳۴۵

تاریخ شهادت :۶۵/۱۰/۲۳

نقل یک خاطره:


در ابتدا خدا را شكر مي كنم كه بزرگترين نعمت خودش را كه همان هدايت بسوي خودش هست را به من ارزاني كرد ومرا هدايت نمود.و مرا از لغزش ها به چپ و راست و كفر و لحد حفظ نمود.بار ديگر خدا را شكر مي كنم كه رهبري همچون امام را به مسلمانان جهان اعطا فرمود. خدا را شكر مي كنم كه پدر ومادري خوب به من عطا فرمود، پدر ومادري كه نتوانستم آنگونه كه بايد حق آنان را ادا كنم.بهمين دليل از شما پدر و مادر خوبم عذرخواهي ميكنم و مي خواهم كه مرا ببخشيد.از برادران خوبم و از كليه ي آشنايان و دوستان خوبم در بسيج ،دانشكده و همچنين دوستان قديمي و هم هنرستاني هايم و ديگر دوستانم طلب حلاليت و بخشايش دارم.