شهریه مصوب سال تحصیلی ۹۹-۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان نوبت دوم (شبانه) ورودی سال ۱۳۹۸

بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه ، شهریه سال ۱۳۹۸ دانشجویان نوبت دوم که پیش از این به صورت پیشنهادی و علی الحساب تعیین و در سیستم گلستان اعمال گردیده بود ، به صورت  زیر تغییر و در سیستم اعمال شده است.

 

شهریه مصوب ۹۹-۹۸