شهریه ۹۹-۹۸

شهریه مصوب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیل ۹۹-۹۸

جهت طرح در هیات امنای دانشگاه