شهريه دوره شبانه مقطع دكتری دوره نوبت دوم (شبانه) سال ۱۳۹۶ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی

شهريه دوره شبانه مقطع دكتري دوره نوبت دوم (شبانه) سال ۱۳۹۶ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

به اطلاع متقاضيان انتخاب رشته مقطع دكتري دوره نوبت دوم (شبانه) سال ۱۳۹۶ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي مي رساند ميزان شهريه دوره شبانه مقطع دكتري اين دانشگاه در هيأت امناي دانشگاه در دست بررسي است و به احتمال زياد براساس جدول زير (شهريه سال گذشته) با افزايش تا حدود ۱۵ درصد خواهد بود.

 

شهريه_دكتري_۹۶