ششمین جشنواره ملی آموزشی تحصیلی جایزه ایثار سال ۱۴۰۰

ششمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار، ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار می‌شود.

از دانشجویان شاهد و ایثارگر  واجد شرایط زیر تقاضا می شود ضمن مطالعه دستور العمل جشنواره؛ کلیه مدارک فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را به همراه تکمیل فرم تقاضانامه تا تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰ به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه تحویل دهند.

شرایط شرکت در جشنواره:

شرایط ایثارگری شامل: همسر و فرزند شهید، جانبازان  ۲۵% و بالاتر، همسر و فرزندان آنان، آزادگان، همسر و فرزندان آنان

– عدم سابقه کمیته انضباطی

– دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته شاغل به تحصیل در نیمسال چهارم و بعد از آن و جزو ده درصد برتر ورودی خود باشند.

– دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته شاغل به تحصیل که حداقل دو نیمسال تحصیلی گذرانده باشند و جزو ده درصد برتر ورودی خود باشند.

– دانشجویان مقطع دکتری:

الف) آزمون جامع را گذرانده باشند.

ب) جزو ده درصد برتر ورودی خود باشند.

ج) دارای حداقل یک مقاله علمی پژوهشی و یا  ISI  باشند.

– دانشجویان در هرمقطع فقط یکبار در مرحله کشوری مجاز هستند وارد رقابت شوند.

بخشنامه ششمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

دستورالعمل جشنواره ملی ایثار

شیوه نامه اجرایی معرفی دانشجویان شاهد و ایثارگر ششمین جشنواره ملی ایثار

تقاضانامه دانشجویان شرکت کننده در جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار

فرم ارزشیابی دانشجویان شرکت کننده در جشنواره