شروع سال تحصیلی ۹۵-۹۶مرکز مشاوره دانشگاه در سال تحصیلی

بدینوسیله به اصلاع کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجای میرساند که این مرکز همه روزه از ساعت ۸ الغایت ۱۶ آماده ارائه خدمات به کلیه دانشجویان و همچنین کارکنان محترم دانشگاه میباشد