سی امین پنل میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی موسسه این نشست در راستای سلسله پنل های میز آینده پژوهی با حضور جمعی از مدیران ستادی وزارت علوم، برخی از رؤسای دانشگاه‌ها، اساتید و صاحب نظران آموزش عالی و مدیران و اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۳ بصورت مجازی برگزار می شود.

در این پنل اعضای مدعو با ارائه نظرات و دیدگاههای خود در جهت کمک به تدوین برنامه هفتم، بخش نظام علم و فناوری و آموزش عالی مشارکت  می کنند.

منبع اصلی خبر

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۹۹۰۶۲۲۰۳