سومین همایش آموزش الکتروشیمی ایران

سومین همایش آموزش الکتروشیمی ایران توسط دانشگاه شهید رجائی و با مشارکت انجمن الکتروشیمی ایران و سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶ درشهر گرگان برگزارمی گردد.

http://conf.isc.gov.ir/ecs3

ecs3_posterfull_fa