سومین جلسه کمیته ناظر برنشریات دانشجویی برگزار شد.

سومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی از آغاز سال تحصیلی جدید تا کنون درمعا ونت فرهنگی و اجتماعی با حضور اکثریت اعضاءبرگزار گردید.

.مصوبات این جلسه در خصوصبررسی درخواست های/ تغییر ارکان برخی نشریات و هم چنین برنامه های آغاز نیمسال دوم بود.